Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna policy gäller från den 25 maj 2018

Introduktion
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du kontaktar och lämnar dina personuppgifter hos oss. Vi strävar alltid efter att skydda personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Denna integritetpolicy kan komma att uppdateras och du hittar alltid den senaste versionen på vår hemsida.


Vad är en personuppgift? 
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. 


Bakgrund 
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller information, uppföljning och marknadsföring. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kundundersökningar. 


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal, beställning och lag. Vi behandlar endast personuppgifter såsom namn, telefonnummer, mailadress, leveransadress, faktura och företagsuppgifter. Vi sparar informationen så länge du är kund hos oss samt för att kunna bibehålla historiken för framtida service och garantiåtagande. I vissa fall kan uppgifterna sparas längre tid på grund av lagstiftning som behöver uppfyllas.


Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Accus behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss, som vi samlar in via vår webbplats eller erhåller inom ramen för vårt affärsnätverk. När du gör en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna information till oss. Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera förfrågningar och beställningar och eventuella avtal samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. 

 
Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
• Uppgifter som vi får från offentliga register (anbud)
• Uppgifter som vi får när du kontaktar en av våra medarbetare
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
• Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss 


Vilken information ger vi till dig? 
När vi samlar in dina personuppgifter ska vi kunna lämna information till dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter. 

Behandlas på ett betryggande sätt 
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi hanterar inga känsliga personuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter? 

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Accus kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. 

Rätten till din information
Du har alltid rätt att begära ut och få tillgång till dina personuppgifter vi behandlar. Du har när som helst rätt till att kontakta oss och begära rättelse eller radering av dina personuppgifter som du anser vara felaktiga.
Vänligen hör av dig till oss via kontaktuppgifter som anges nedan under Ansvarig för personuppgifter.

 

Ansvarig för personuppgifter

Accus AB (556097-5863), Sallerupsvägen 145, 212 28 Malmö är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Du når oss via telefon 040-36 32 90 eller mail

info@accus.se